­

Ustawowe ograniczenia dla chwilówek

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy-Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw znacznie ograniczyła koszty chwilówek.
Obecnie maksymalny koszt wylicza się według następującego schematu:
  • koszt chwilówki nie może przekroczyć 25% całkowitej kwoty oraz 30% rocznie, obliczany w stosunku dziennym;
  • w 120-dniowym okresie do limitu kosztów pozaodsetkowych dolicza się wszystkie opłaty, niezależnie od ilości i kwoty pożyczek udzielonych przez daną firmę w tym okresie;
  • koszty chwilówki nie mogą być większe niż pożyczona kwota;
W przypadku windykacji odsetki nie mogą przekroczyć 6-krotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym. Ustawa określa też kto może udzielać chwilówek lub pożyczek prywatnych.
  • Firmy muszą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.
  • Minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 200 000 zł, i musi być wkładem pieniężnym.
  • Członkiem rady nadzorczej, zarządu, komisji rewizyjnej lub prokurentem może być wyłącznie osoba, która nie była skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.
Nieprzestrzeganie tych warunków grozi grzywną do 500000 złotych i karą pozbawienia wolności do lat 2.